Yönerge

Dinle

Araştırma Faaliyetleri

 

 • Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında bilimsel araştırma yapılmasını teşvik eder. Öğretim üyelerinin bireysel olarak yürüttükleri araştırmaların yanı sıra farklı disiplin ve araştırma alanlarından araştırmacıların ortak projeler geliştirmeleri için çalışmalar yürütür.
 • TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve diğer yurtiçi ve yurtdışı araştırma kaynakları ile ilgili bilgi toplar, Araştırma ve Lisansüstü Politikaları (ALP) ile işbirliği yaparak öğretim üyelerinin bu kurumlara araştırma projeleri sunmalarına katkı sağlar.
 • Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaların gerçekleştirilmesine, başka kurumlar ve kişilerle araştırma işbirliklerinin geliştirilmesine önayak olur.
 • Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaların hangi konularda yoğunlaştığını, hangi konularda araştırma eksiği olduğunu saptamaya yönelik çalışmalar yapar.
 • Türkiye’de ve dünyada kadınların farklı disiplinlere ve araştırma alanlarına katkıları üzerine bilgi derler, toplumsal cinsiyetin akademik üretim ve kurumsallaşmaya yansımalarını araştıran ve tartıştıran etkinlikler düzenler.

 

Bilgi Yayılımı Faaliyetleri

 

 • Seminerler, çalıştaylar, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve paneller düzenler, bunların sonuçlarını yayımlar ve kamuoyuyla paylaşır.
 • Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaların sonuçlarını yayımlayarak bu sonuçların ulusal ve uluslararası yayılımını ve etkinliğini sağlar. Kadın sorunları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturur.
 • Medya ile ilişki kurar ve bu alanda üretilen bilginin medya aracılığıyla tartışılması ve kamuoyuna aktarılması yolunda çalışmalar yapar.
 • Toplumsal cinsiyet konusunda bilgi ve farkındalık paylaşımına katkıda bulunma amacı ile kamu ve sivil toplum çalışanlarına yönelik olarak kısa süreli eğitim programları düzenler.
 • Uluslararası sivil toplum kuruluşları ve araştırmacılarla ilişkiler kurarak ve işbirlikleri geliştirerek üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında üretilen bilginin uluslararası görünürlüğünü ve paylaşımını artırma yolunda faaliyetler yürütür.
 • Kadın sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturur.

 

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu Web Sitesi

 

 • Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları ile ilgili araştırmaları, çalışmaları ve yayınları derler, bu çalışmaların bir veri tabanını oluşturur ve web sitesinde ulaşılabilir kılar.
 • Üniversite ve Forum bünyesinde yürütülen çalışmalarla ilişkili ulusal ve uluslararası başka çalışmaları ve bilgi kaynaklarını da web sitesinden duyurur.
 • Web sitesinde oluşturulacak blog, tartışma grubu ve benzeri araçlarla toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında tartışma, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı amaçlar.

 

İşbirlikleri

 

 • Toplumsal cinsiyet alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar, ortak faaliyetlerde bulunur.
 • Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yaparak proje hazırlar, danışmanlık hizmeti verir ve veri sağlar.
 • Eğitim Reformu Girişimi (ERG), diğer üniversiteler, üniversitelerin kadın sorunlarını araştırma ve uygulama merkezleri, çeşitli kamu kuruluşları, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM), T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile sürekli temas halinde olarak toplumsal cinsiyet alanındaki bilgi ve siyaset üretimi süreçlerine müdahil olmayı ve katkı yapmayı hedefler.

 

Eğitim Faaliyetleri

 

 • Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları ile ilgili gerek üniversite içi gerek topluma açık eğitim ve seminerler düzenler.
 • Lise öğretmenlerine yönelik 2007 yılından beri üniversite bünyesinde yürütülen Mor Sertifika Programı’nın düzenlenmesini ve bu alanda eğitim malzemeleri üretilmesini üzerine alır.
 • Sabancı Üniversitesi’nde ve diğer üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunur ve bu alanda üniversite içinde çalışmalarda bulunanları destekler.
 • Sabancı Üniversitesi çalışanlarına her alanda toplumsal cinsiyet duyarlı bakış açısı kazandırır, bu duyarlılığın üniversite prosedürlerine (işe alım, performans değerlendirme, bütçeleme, hizmet sunumu, vb) yansıtılmasını sağlar. Bu bakış açısının işlerliliğini ve uygulanışını izleyen bir kurul niteliği taşır.